logo
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MOPR w Lesznie
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Zakres Kompetencji
plus Struktura organizacyjna
plus Świadczenia z pomocy społecznej
plus Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Ważne Instytucje
plus Świadczenia Rodzinne
minus Rodzina 500+
plus Fundusz Alimentacyjny
plus Organizacje Pozarządowe
plus Projekty realizowane przez MOPR
minus Zespół Interdyscyplinarny
minus Środowiskowy Dom Samopomocy
minus Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Kryterium dochodowe
minus Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 DRUKI DO POBRANIA
minus Wniosek o pomoc
minus Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
minus Fundusz Alimentacyjny
plus PFRON
 Ustawodawstwo
minus USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
minus USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
minus USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
minus USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
minus USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
minus USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
minus Wykaz adresow PCPR
minus Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE ?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne
 
OZNAKI PRZEMOCY
Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna jest przemoc. Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy w rodzinie, osoba obserwująca te zachowania musi zastanowić się nad tym i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:
• zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie,
• rani Cię swoim zachowaniem,
• znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów, obelg, wyzwisk,
• ma nagłe napady gniewu lub furii,
• niszczy rzeczy, które są Twoją własnością,
• odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie,
• kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala Ci podejmować żadnych decyzji,
• uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną,
• ośmiesza Cię, poniża, upokarza również w obecności innych,
• nieustannie Cię krytykuje,
• zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych członków rodziny,
• grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci lub innych członków rodziny,
• bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi,
• obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie obiecuje, że to więcej się nie zdarzy,
• wymaga od Ciebie, abyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli nie masz na to ochoty i się nie zgadzasz, musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu. Jeśli w Twoim życiu występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Nie lekceważ tego i zwróć się po pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc rodzinom znajdującym się w kryzysie.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna
– są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.
Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.
Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.
Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.
 
10 RZECZY, KTÓRE POWINNA ZROBIĆ OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE
1. W sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy ogarnia Cię lek zadzwoń pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-1200-02
2. Weź swoje dzieci i schroń się z nimi w bezpiecznym miejscu.
3. Zadzwoń bądź udaj się do Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
4. Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji.
5. Poinformuj o stosowanej wobec Ciebie i Twoich bliskich przemocy Policję i Prokuraturę; w trakcie interwencji domowej poproś policjanta o sporządzenie notatki urzędowej – Niebieska Karta, która może być potem wykorzystana jako dowód.
6. Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o zaświadczenie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
7. Jeśli opuszczasz dom zabierz ze sobą ważne dokumenty.
8. Spróbuj odłożyć trochę pieniędzy w bezpiecznym miejscu.
9. Schowaj zapasowe klucze do mieszkania i samochodu gdzieś na zewnątrz lub u zaufanych sąsiadów.
10.Spakuj trochę ubrań dla siebie i dzieci i schowaj je u znajomych lub sąsiadów.
 
Przerwij milczenie!
Powiedz o swoim problemie osobie, do której masz zaufanie, tzn. osobie, która Cię zrozumie i będzie wspierać. To od Ciebie zależy, kto nią będzie. Może to być ktoś z rodziny, przyjaciel. Ważne, aby ta osoba potrafiła Cię wysłuchać. Musisz mieć pewność, że to, co powiesz, będzie potraktowane z należytą powagą. Jeżeli nie możesz zaufać nikomu w swoim otoczeniu, powinieneś szukać pomocy w instytucji, np. w ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, specjalistycznym ośrodku wsparcia, na policji, w punktach konsultacyjnych, w placówkach służby zdrowia. Możesz powiedzieć o tym również w placówce oświatowej, np. w szkole oraz pracownikom służby zdrowia.
 
 
Zgłoś przemoc!
 Przemoc, której doświadczasz, możesz zgłosić do wybranej przez Ciebie służby czy instytucji.
 
 
Lp.
Gdzie szukać pomocy
W jakich sytuacjach
1
Policja
Pomoc w nagłej sytuacji przemocy, ale także, by uzyskać pomoc, gdy przemoc zdarzała się wcześniej, gdy się boisz – zadzwoń lub przyjdź osobiście, może także zrobić to inna osoba, do której masz zaufanie
2
Ośrodek pomocy społecznej / gminny zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Najlepiej przyjdź osobiście i opowiedz o swoim problemie. Ta pomoc jest długofalowa i obejmie wiele aspektów Twojego życia, np. będzie się wiązać z troską o to, czy masz pieniądze, pracę, bezpieczne schronienie
3
Ośrodek interwencji kryzysowej
Przyjdź osobiście. Otrzymasz pomoc specjalistów, np. psychologa, prawnika. Możesz tu bezpłatnie znaleźć schronienie dla siebie i swoich dzieci nawet do 3 miesięcy
4
Prokuratura
Możesz złożyć ustne lub pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
5
Niebieska Linia
0 801 12 00 02 – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie; telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–22.00 oraz w niedzielę 10.00–22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora
6
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 12 12 12 – z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15–20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange – każdy problem
7
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111 – każdy problem
8
Służba zdrowia
możesz tam uzyskać zaświadczenie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich
9
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jeśli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

 
PAMIĘTAJ !!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie !
Jeżeli doznajesz takich zachowań powiadom:
- policję 997 lub 112
- prokuraturę
Policja ma obowiązek:
􀂃 zapewnienia bezpieczeństwa (art.15 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji – policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia).
􀂃 przekazania informacji o interweniujących policjantach – możesz spytać o stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują.
􀂃 wskazania dokumentacji policyjnej jako dowodów w sprawie przeciwko osobie stosującej przemoc w rodzinie.
􀂃 zgłoszenia interweniujących policjantów jako świadków w sprawie karnej przeciwko osobie stosującej przemoc w rodzinie.
 
Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
• znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 k.k.,
• pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.,
• grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
• stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania, lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.,
• doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego), /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!/,
• powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała– art. 156 k.k.,
• powodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (ścigane na wniosek pokrzywdzonego), jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego) – art.157 k.k.,
• uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu),
• kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
• niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
• porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 k.k.,
• uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 k.k.,
• obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania – art. 200 k.k.,
• rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie, lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k.
Masz też prawo do złożenia na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub/i Twoją rodzinę.
Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 k.k. – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.
 
PAMIĘTAJ !!!!
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, następnym razem może być znacznie gorzej.
Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc.
Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej.
 
WAŻNE
Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja, dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.
Pamiętaj, że w przypadku poinformowania Cię o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” masz takie same prawa jak wcześniej.
Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do instytucji/ organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

Instytucje na terenie miasta Leszna, które pomagają osobom doświadczającym przemocy

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Janusza Korczaka 5, tel. 065 529 58 47
2. Komenda Miejska Policji ul. ks. Teodora Korcza 3, tel. 997
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Niepodległości 27C, tel. 065 529 98 65
4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Słowiańska 59C, tel. 065 520 27 32
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bolesława Chrobrego 15, tel. 065 529 30 35
6. Poradnia Rodzinna ul. Adama Mickiewicza 2/3, tel. 607691981
7. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32, tel. 065 529 82 26 
8. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Jana Kasprowicza 1, tel. 065 529 34 20
9. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, tel. 065 525 94 38
10.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Neuropsychiatryczna i Uzależnień „Ego” ul. Okrężna 20 tel. 065 529 55 58
11.Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” ul. Słowiańska 41, tel. 065 520 65 80
12. Straż Miejska  ul. Przemysłowa 10, tel. 065 529 82 00
13. Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Jana Kiepury 45, tel. 065 525 31 95
14. Prokuratura Rejonowa ul. Jana Kasprowicza 3, tel. 065 529 56 65

 

Ilość odwiedzin: 6878
Nazwa dokumentu: Zespół Interdyscyplinarny
Podmiot udostępniający: MOPR
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Śmigielski
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Śmigielski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator1
Data wytworzenia informacji: 2012-04-11 08:28:15
Data udostępnienia informacji: 2012-04-11 08:28:15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-31 13:41:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner