Strona główna » Dokumenty » Konsultacje społeczne » Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.


W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie przygotowanego przez przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna i leszczyńskich organizacji pozarządowych projektu „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Uchwały określa się:

1) planowany termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 6 października 2017 roku;

2) planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 12 października 2017 roku (godz.15:30);

3) obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: Miasto Leszno.

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Forma konsultacji:

1) pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Programu współpracy….” na formularzu konsultacjiProjekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:

1) na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.leszno.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl (zakładka: Organizacje Pozarządowe),

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,

4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie www.bip.moprleszno.pl,

5) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,

6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,

(na parterze tel. 65 529 54 03).Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna,
Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem
w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.
Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna Szymańska
tel. 65 529 54 03 , e-mail: ngo@leszno.pl


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Konsultacje społeczne
Autor informacji: Małgorzata Nawrocik
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2017-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Poprzednia strona BIP - kliknij